پادکست ها

صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی

چرا برخی از مشاوران املاک موفق به فروش نمی شوند؟

چرا برخی از مشاوران املاک موفق به فروش نمی شوند؟

فروش به مشتری به چه معناست؟

فروش به مشتری به چه معناست؟

میخوام به قرارداد برسم چه کار کنم؟

میخوام به قرارداد برسم چه کار کنم؟

خلق ارزش برای مشتریان ملکی - قسمت دوم

خلق ارزش برای مشتریان ملکی - قسمت دوم

خلق ارزش برای مشتریان ملکی - قسمت اول

خلق ارزش برای مشتریان ملکی - قسمت اول