ویدیوها

کاریزما چیست؟ و چه افرادی کاریزماتیک هستند؟

کاریزما چیست؟ و چه افرادی کاریزماتیک هستند؟

افزایش فروش با تکیه بر تکنیک بهبود مستمر(کایزن)

افزایش فروش با تکیه بر تکنیک بهبود مستمر(کایزن)

تکنیک ضربتی فروش

تکنیک ضربتی فروش

افزایش فروش و رابطه صمیمانه کاری

افزایش فروش و رابطه صمیمانه کاری

یک نکته طلایی در زمان التهاب بازار مسکن

یک نکته طلایی در زمان التهاب بازار مسکن

آیا ملک ورثه ای بخرم یا نه؟

آیا ملک ورثه ای بخرم یا نه؟

نحوه تشخیص سند واقعی از سند تقلبی

نحوه تشخیص سند واقعی از سند تقلبی

ملک قولنامه ای بخریم یا نخریم؟

ملک قولنامه ای بخریم یا نخریم؟