تفاوت مبایعه نامه و قولنامه چیست؟

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه چیست؟

مبایعه نامه و قولنامه با هم متفاوت است و تبعات قضایی و حقوقی هر کدام متفاوت است.
در مبایعه نامه باید وجه مال یا ملک از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شود و به ازای آن فروشنده موظف است سند ملک را به خریدار انتقال دهد یا مبایعه نامه را تسلیم کند. در واقع امضای مبایعه نامه به معنای مالکیت خریدار است.
در قولنامه نباید به محض تنظیم قرارداد وجه به فروشنده پرداخت شود، بلکه شما با امضای قولنامه از فروشنده تعهد میگیرید که مال را به کس دیگر نفروشد بنابر این قولنامه به معنای مالکیت خریدار نیست
بنابراین می‌توان گفت تفاوت بین مبایعه نامه و قولنامه وعده قرارداد است و مثل پیش قرارداد عمل می‌کند ولی قولنامه نوعی پیش قرارداد است.

دیدگاه‌ها ۰