رضایتمندی از فرایند فروش

رضایتمندی از بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش تا تنظیم و ثبت سند قطعی

فیلم بالا در دفترخانه هست که نشان میده مدیر مشاور که فروشنده خدمات میباشد تا دفتر خانه مشتریان را مشایعت می‌کند و این خدمات به نوعی خدمات پس از فروش می باشد.

دیدگاه‌ها ۰