رضایتمندی از همراهی مشتری تا انتهای معامله

فیلم بالا در دفترخانه هست که نشان میده مدیر مشاور که فروشنده خدمات میباشد تا دفتر خانه مشتریان را مشایعت می‌کند و این خدمات به نوعی خدمات پس از فروش می باشد.

دیدگاه‌ها ۰