صورت مجلس تفکیکی چیست؟

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

پس‌از اینکه ساختمانی ساخته شد همه اجزای آن به صورت مشاع است. برای اینکه برای هر واحد آپارتمانی یک سند جداگانه بتوان گرفت و پارکینگ و انباری و دیگر متعلقات واحد مشخص شود به سندی نیاز هست که از طرف اداره ثبت صادر می شود که قسمت‌های تفکیکی را مشخص کند ، به این سند صورتمجلس تفکیکی گفته می شود.
تقسیم مال غیر منقول مانند زمین و خانه به قطعات کوچکتر را تفکیک می‌گویند.

در بحث صورت مجلس تفکیکی باید اشاره کرد که تفکیک به معنای تقسیم به قطعات کوچکتر است .
برای آنکه بتوانیم برای هر آپارتمان سند مجزا یا تکبرگ یا اصطلاحا سند تفکیکی بگیریم، باید فرآیند تفکیک سند ملک را انجام بدهیم.

صورت مجلس تفکیکی چیست؟
در فرایند تفکیک، مشخصات واحدها ، پارکینگ ، و انباری های واحدها و همچنین قسمت‌های مشاعات مشخص میگردد و از طرف اداره ثبت برگه و سندی صادر می گردد که مشخصات تمام قسمت های تفکیک شده را مشخص می کند.
که به این برگه یا سند صورت مجلس تفکیکی می گویند.

کاربرد صورت مجلس تفکیکی:
اساسا با اخذ صورت مجلس تفکیکی به ملک اعتبار داده شده و مقدمه ای است برای تنظیم و اخذ سند رسمی ملک یا آپارتمان. بدیهی است وقتی آپارتمان سند رسمی داشته باشد ، به راحتی فروش می‌رود. و امنیت و اعتماد مشتری را به همراه دارد.

مدارک لازم جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی:
▪️در خواست کتبی مالک از طریق از طریق دفاتر اسناد رسمی.
▪️گواهی پایان کار: برای گرفتن گواهی پایان کار باید با همراه داشتن مفاصا حساب مالیات و مفاصا حساب شهرداری و مدارک دیگر به شهرداری مراجعه کرد.
▪️نقشه تفکیکی که از طریق مراجعه به شهرداری امکان پذیر است.
▪️مدارک تشخیص هویت مالک شامل کارت ملی و شناسنامه….

دیدگاه‌ها ۰