صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی چیست؟
در بحث صورت مجلس تفکیکی باید اشاره کرد که تفکیک به معنای تقسیم به قطعات کوچکتر است .
وقتی که آپارتمانی ساخته می‌شود تمام اجزاء آن به صورت کلی و مشاء است.
برای آنکه بتوان برای هر آپارتمان سند مجزا یا تکبرگ یا اصطلاحا سند تفکیکی گرفت، باید فرایند تفکیک سند ملک را انجام داد.
در فرایند تفکیک، مشخصات واحدها ، پارکینگ ، و انباریهای واحدها و همچنین قسمت‌های مشاعات مشخص میگردد و از طرف اداره ثبت برگه و سندی صادر میگردد که مشخصات تمام قسمتهای تفکیک شده را مشخص میکند
که به این برگه یا سند صورت مجلس تفکیکی گویند.

دیدگاه‌ها ۰