مبایعه نامه چیست؟

مبایعه نامه چیست؟

مبایعه نامه یک نامه یا قراردادی یا سند غیر رسمی است که در مورد یک بیع یا خرید و فروش تنظیم می شود .
به عبارت دیگر یک سند عادی است که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند تا مالی را خرید و فروش کنند؛ و در مورد تعیین زمان و مکان و شیوه تحویل آن و همچنین شیوه پرداخت ثمن‌ معامله توافق می‌کنند .
مبایعه نامه فقط منحصر به خرید و فروش ملک نیست و در مواردی مانند خرید و فروش خودرو و …. هم مورد استفاده می باشد.
حتی در مورد خرید و فروش لوازم خانگی هم می‌توان مبایعه نامه تنظیم کرد.
مثلا اگر شخصی ۶ تلوزیون از فروشگاهی خرید کند می‌تواند در مورد نحوه پرداخت و زمان و مکان تحویل مال در زمان مشخص مبایعه نامه تنظیم کند.
در مبایعه نامه هر دو طرف نسبت به هم تعهداتی را می‌پذیرند و همین امر باعث می‌شودکه مبایعه نامه ایجاد شود.
مبایعه نامه در املاک بسیار حائز اهمیت است و باید به گونه ای نگارش شود که اگر به هر دلیل هر کدام از متعاملین به تعهد خود عمل نکردند ،طرف دیگر بتواند خواسته خود را از طریق قانونی پیگیری کند.
به عبارت دیگر مبایعه نامه سندی است غیر رسمی و قابل استناد که بین خریدار و فروشنده بسته می شود.

موارد و ارکان مبایعه نامه:
در مبایعه نامه باید متعاملین دقت کنند که تمام موارد زیر قید شده باشد..
▪️مشخصات کامل خریدار(خریداران) و فروشنده(فروشندگان)
▪️موضوع مورد معامله.
▪️جزئیات مورد معامله.
▪️قیمت معامله یا ثمن‌ معامله.
▪️شرایط انتقال مدارک و اسناد.
▪️شرایط تسلیم و تحویل مورد معامله(زمان و مکان دفتر خانه).
▪️شرایط و آثار قرارداد.
▪️تعهد طرفین.
▪️شروط ضمن عقد قرارداد.
▪️وجه التزام مبنی بر عدم تعهدات هر یک از طرفین.
▪️امضای طرفین ، امضای ۲ شاهد ، مهر و امضای املاک.

دیدگاه‌ها ۰